CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Terpener och fotooxidanter från cellulosaindustrier

Ann-Margret Strömvall (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1989. - 23 sidor s.
[Rapport]

Ett tiotal monoterpener har studerats i luft i vindriktningen från massaindustrier. Prover har tagits i fält med personburen utrustning och analyserats på laboratorium med gaskromatografisk metodik. Tall och gran ger skilda karakteristiska terpenprofiler som framgår av kromatogram och resultattabeller.

Utsläppsplymernas atmosfärkemi beskrivs med utgångspunkt från resultaten och från vetenskaplig litteratur. De bicykliska monoterpenerna ger via reaktioner med OH-radikalen och/eller ozon en snabb bildning av fotooxidanter inom loppet av ett par timmar. Flera andra terpener reagerar ännu mycket snabbare med ozon.

Nyckelord: sulfatbruk, sulfitbruk, monoterpener, atmosfärkemi, miljöskydd


Projektet stöddes av Naturskyddsföreningen och resultaten fick stor uppmärksamhet i media via bl a presskonferenser.Denna post skapades 2010-08-25. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 125171

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur