CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Terpener från skogsindustrin kan orsaka skogsskador

Ann-Margret Strömvall (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1989. - 18 sidor s.
[Rapport]

Utsläpp av terpener från skogsindustrier orsakar under sommarhalvåret bildning av ozon och andra skogsskadande fotooxidanter. Kustlokalisering och massaindustriernas utsläpp av klorgas och kväveoxider förvärrar effekten. Norra Halland och södra Värmland är exempel på områden som uppvisar skogsskador inom några mil från stora massaindustrier.

Vid avverkning av barrskog frigörs terpener som i kombination med avgaser från motorsågar, skogsmaskiner och transportfordon kan ge lokalt ökade halter av fotooxidanter.

Nyckelord: skogsbruk, avverkning, massabruk, emissioner, kolväten, ozon


Studien genomfördes med stöd från Naturskyddsföreningen som vid denna tid finansierade viss oberoende miljöforskning.Denna post skapades 2010-08-25. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 125163

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Skogsteknik

Chalmers infrastruktur