CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alkener i bensinångor

Pia M Berglund (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1988. - 24 sidor s.
[Rapport]

Alkener är en grupp av kolväten som medför speciella och i Sverige delvis förbisedda miljö- och hälsorisker. De är fotokemiskt reaktiva och metaboliseras till epoxider.

Förekomsten av tio alkener med 4-5 kolatomer bestämdes i bensinångor vid tankning. Två olika analyssystem användes parallellt. Totalt innehöll bensinångorna mer än 10 % alkener.

Nyckelord: bensin, tankning, olefiner, butener, pentener, exposition, provtagning, gaskromatografi


Rapporten fick stor spridning och visade effektivt på andra farliga kolväten än bensen i bensinångor. Den gav stöd för generell återföring av bensinångor vid tankning. Katalytisk avgasrening med åtföljande begränsning av emissioner av bensinångor från bilar infördes också vid denna tid.Denna post skapades 2010-08-22. Senast ändrad 2010-08-23.
CPL Pubid: 124995

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Miljökemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Kolväten i luft vid bensinstationer