CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ion association effects and ionic conduction in propylene oxide modified dimethyl-siloxane.

Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik) ; I Albinsson ; B-E Mellander ; J.R Stevens
Polymer. Vol. 33 (1992), p. 2778.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-08-08.
CPL Pubid: 124224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur