CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vår onödiga EXPOSITION FÖR BILAVGASER

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1981. - 15 sidor s.
[Rapport]

Rapporten till Byggforskningsrådet visar hur trafikplanering effektivt kan minska de flestas exponering för bilavgaser. En grundprincip är att planera närmiljöer för ökat avstånd mellan avgasrör och människor.

Specifikt belyses exposition för cyklister och gångtrafikanter samt exposition inuti bilar och andra fordon. Rapporten visar på kortsiktiga och långsiktiga konkreta möjligheter att minska avgasexposition utomhus, inomhus och i fordon.

Nyckelord: luftföroreningar, trafikplanering, gågator, cykelbanor, bilköer, hållplatser, skolor


Rapporten fick stor spridning och betydelse via inslag i media och många uppföljande föreläsningar.

Med hänsyn till copyright har ett tiotal pressklipp om våra studier utelämnats jämfört med originalrapporten. Några rubriker från klippen återges på rapportens titelsida.Denna post skapades 2010-08-05. Senast ändrad 2010-08-18.
CPL Pubid: 124163

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur