CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolväten från bilavgaser vid Birkagården i Stockholm

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1980. - 16 sidor s.
[Rapport]

Höga halter av kolväten från bensinavgaser påvisades i luften vid Birkagården där många barn vistas. Jämförande mätningar gjordes för andra trafikmiljöer i Stockholm. Hälsoeffekter och möjliga åtgärder diskuteras.

Rapporten utgjorde en del av underlaget vid den uppmärksammade rättegången om miljön vid Birkagården.

Nyckelord: trafikmiljö, luftföroreningar, bensen, toluen, xylen, hälsoeffekter, trafikplanering


Ett flertal ledande miljöforskare samlades av advokat Borgström för att ta fram underlag inför och sedan medverka vid rättegången.

Rapportens titelsida har modifierats något för bättre sökbarhet. De centrala bilagorna har nätpublicerats separat.Denna post skapades 2010-08-05. Senast ändrad 2010-08-18.
CPL Pubid: 124162

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Barn

Chalmers infrastruktur