CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bilavgaser i fordon och gatumiljö

Expositionsläge och åtgärdsunderlag

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1979. - 23 sidor s.
[Rapport]

Avgaskoncentrationerna inuti bilar är mycket högre än vid sidan av trafiken där luftföroreningar traditionellt mäts. Ju närmare avgasströmmen från framförvarande fordon en bil ligger desto högre blir halterna. Ett ökat bilavstånd särskilt i bilköer ger därför sänkta koncentrationer.

Expositionen för bensinavgaser i bussar och spårvagnar är mindre än hälften av den i taxibilar men ändå hög jämfört med andra tätortsmiljöer. Stora förbättringar kan åstadkommas genom ett ökat avstånd vid hållplatserna till bilköer och biltrafik. Spårvagnar är överlägsna bilar och dieselbussar ur avgassynpunkt.

Nyckelord: fordonsavgaser, analyser, bensen, taxibilar, dieselbussar, exposition, hälsorisker


Ett brett analysunderlag togs fram med stöd av tre examensarbeten inriktade på mätningar i taxibilar, bussar och spårvagnar.Denna post skapades 2010-08-02. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 124041

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Miljömedicin

Chalmers infrastruktur