CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolväten i Göteborgsområdets luftmiljö

Expositionsläge och åtgärdsunderlag

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1979. - 22 sidor s.
[Rapport]

Bensen, toluen, xylen och andra aromatiska kolväten förekommer i mätbara mängder överallt i Göteborgsområdets luftmiljöer. Bilavgaser utgör den helt dominerande källan till befolkningens exposition för dessa kolväten.

Bilavståndet har en avgörande betydelse för luftföroreningar från bilavgaser vilket ger mycket stora möjligheter till förbättringar. Utefter gångbanor och cykelbanor och vid hållplatser och andra samlingspunkter ger en separation på 50-100 m från bilar en expositionsminskning till ca en tiondel.

Nyckelord: bilavgaser, luftföroreningar, trafikmiljö, Göteborg, cykelbanor, hållplatser, parkeringshus


Rapporten jämför uppmätta avgashalter för olika välkända trafikmiljöer och fick starkt medialt genomslag. Den bidrog till att väcka ett brett intresse för luftmiljön i Göteborg under 1980-talet.Denna post skapades 2010-08-02. Senast ändrad 2010-08-13.
CPL Pubid: 124039

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Miljömedicin

Chalmers infrastruktur