CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Andraskap I en kontext av skenbar toleransAndraskap I en kontext av skenbar tolerans: Svenskar attityder till människor med invandrarbakgrund: Svenskar attityder till människor med invandrarbakgrund

Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Burns, T. R.; Machado, N.; Hellgren, Z.; Brodin, G. (Ed.): Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor – Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-03-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 118247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP
Sociologi

Chalmers infrastruktur