CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical analysis of heat transfer in a laminar pulsating flow

Hassan Hemida (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Mohamed-Nabil Sabry
International Journal of Heat and Mass Transfer Vol. 45 (2002), 1, p. 1767-1780.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 11776

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur