CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stable Coaxial Waveguide Port Algorithm for the Time Domain Finite Element Method

Thomas Rylander (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Jian-Ming Jin
Microwave Opt. Techn. Lett. Vol. 42 (2004), 2, p. 115-119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 11756

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur