CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Iterative solution of global electromagnetic wavefields with finite elements

Andre Jaun ; Karin Blomqvist ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar)
Comput. Phys. Comm. Vol. 135 (2001), 1, p. 74-81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 11741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur