CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stable FEM-FDTD hybrid method for Maxwell's equations

Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar)
Comput. Phys. Comm. Vol. 125 (2000), 1-3, p. 75-82.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 11738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur