CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-temperature thermal conductivity of superconductors with gap nodes

Tomas Löfwander (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Mikael Fogelström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Physical Review Letters Vol. 95 (2005), p. 107006.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11502