CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Existence theory and strong attractors for the Rayleigh-Benard problem with a large aspect ratio

Nils Svanstedt (Institutionen för matematik) ; Björn Birnir
Discrete and Continuous Dynamical Systems Vol. 10 (2004), 1-2, p. 53-74.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-17.
CPL Pubid: 112820

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur