CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On large eddy simulation of high Reynolds number wall bounded flows

Nils Svanstedt (Institutionen för matematik) ; Christer Fureby (Institutionen för marin teknik) ; Leif Persson ; N Alin ; S Menon
AIAA Journal Vol. 42 (2004), 3, p. 457-467.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-02-17.
CPL Pubid: 112819

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)
Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur