CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Triangular systems for symmetric binary variables

Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; G. M. Marchetti ; David R. Cox
Electronic Journal of Statistics Vol. 3 (2009), p. 932-955.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-27.
CPL Pubid: 110973

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur