CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PMU based damping algorithm of power oscillation by resistive load switching

N.R. Ullah ; O Olasumbo ; Jaap E Daalder (Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem)
Series on Energy and Power Systems p. 453-457. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2008-02-13.
CPL Pubid: 11066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem (1900-2004)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur