CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Terpener sviktande skyddsbarriär mot skogsdöden

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Kemisk Tidskrift Vol. 1988 (1988), 5, p. 9-16.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Kolvätens nyckelroll för bildning av skogsskadande fotooxidanter gör att även skogens egna terpener måste beaktas. Höga uppmätta halter av reaktiva och svårbestämda specifika monoterpener redovisas för svenska barrskogar under vissa förhållanden.

De koncentrerade terpenerna i klyvöppningar och i gränsskikt nära barrens yta kan ses som en försvarsbarriär mot naturliga halter av marknära ozon och andra oxidanter. Tillsammans med kväveoxider förstärker avgivna terpener däremot oxidantbildningen från utsläpp av kolväten från trafik och industri.

Nyckelord: tallskog, granskog, pinener, gaskromatografi


Vid denna tidpunkt hade utsläpp av kolväten kopplats till skogsskadande oxidanter för både trafik, bilindustri och petrokemi i Sverige. Påvisandet av betydande naturliga halter av terpener förenas i artikeln med förklaringar av vilka olika roller biogena och antropogena kolväten kan ha för skydd mot och uppkomst av skogsskador.Denna post skapades 2010-01-19. Senast ändrad 2010-09-29.
CPL Pubid: 109101

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Botanik

Chalmers infrastruktur