CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matematikens ord

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
LexicoNordica Vol. 16 (2009), p. 315-318.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-18. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 108534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik
Annan matematik
Nordiska språk

Chalmers infrastruktur