CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ekotoxikologi

En ny vetenskap för miljökemister

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Kemisk Tidskrift Vol. 1983 (1983), 11 och 12, p. 36-40 resp. 46-50 .
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Ekotoxikologi definieras här som läran om kemiska ämnens spridning, omvandling och effekter i ekosystem. Ekologiska kopplingar är centrala. Kemister har unika möjligheter att bidra med kunnande om ämnens spridning och kemiska omvandling i luft, vatten och organismer.

Artiklarna ger grunder för ekologisk kemi, för abiotisk spridning och atmosfärkemi, för spridning i organismer och näringskedjor och för biotransformation. Principer för miljöfarlighet diskuteras med utgångspunkt från bl a homeostas, optimumkurvan för populationer och naturliga gentemot naturfrämmande kemiska ämnen.

Nyckelord: miljögifter, toxicitet, toleransområden, skadeeffekter, risker, målsättningar


Den stora uppmärksamheten kring försurningen, skogsdöden och biocider som kvicksilver, PCB och fenoxisyror gjorde en ekologiskt förankrad helhetssyn på miljöstörande kemiska ämnen angelägen och efterfrågad i början av 1980-talet. Kemisk Tidskrift satsade här på att attraktivt presentera ett basmaterial framtaget för den kemiska miljöutbildning som just då startade vid Chalmers. Motsvarande utbildningsmaterial i ekotoxikologi 20 år senare finns nätpublicerat som en av tolv delar av 6:e upplagan av kursboken Kemisk Miljövetenskap.Denna post skapades 2010-01-16. Senast ändrad 2010-08-18.
CPL Pubid: 108044

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur