CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolväten i Västsveriges luft

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1983. - 17 sidor s.
[Rapport]

Rapporten ger bestämningar av omgivningshalter av kolväten i regional marknära luft. Provtagningar skedde under flera timmar såväl dag som natt. Efterföljande analyser gjordes med gaskromatografi i laboratorium.

Bensen påvisades som dominerande aromatiskt kolväte. Detta förklaras av dess högre flyktighet och långsammare fotokemiska omsättning jämfört med alkylbensener. Typiska lägsta halter av bensen var 0,9 och 0,3 mikrogram per kubikmeter luft under dag respektive natt.

Nyckelord: luftföroreningar, bakgrundshalter, utsläppskällor, spridning, atmosfärkemi, oxidanter


Bestämningarna av halter av specifika kolväten i regional bakgrundsluft var analytiskt avancerade. De öppnade för jämförelser med exponering i tätortsmiljöer och för bättre förståelse av bildningen av fotooxidanter.

Forskningen anknöt delvis till projekt inom Göteborgsregionens luftvårdsförbund och inom Centrum för Miljöteknik i Göteborg.Denna post skapades 2010-01-13. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 107190

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Analytisk kemi
Miljökemi

Chalmers infrastruktur