CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolväteutsläpp och fotokemiska oxidanter

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Död eller levande - en bok om skogsdöden; Bokskogen och Miljöförbundet p. 60-73. (1985)
[Kapitel]

En översikt ges av utsläpp av specifika kolväten från trafik, industri och förbränning. De atmosfärkemiska reaktionerna som leder fram till bildning av marknära ozon och andra fotooxidanter beskrivs. Samverkan mellan kolväten och kväveoxider i utsläppsplymer illustreras.

Nyckelord: bilavgaser, bensin, lösningsmedel, terpener, halveringstider, atmosfärkemi


Luftföroreningsskador på skog uppmärksammades och blev en stor fråga i Sverige först vintern 1983/1984. De skylldes först nästan helt på försurningen. Inbjudan att medverka till denna bok gav en möjlighet att lyfta fram den från USA redan kända betydelsen av ozon och andra fotooxidanter bildade från utsläpp av kolväten.

Bidraget har satts in i sitt sammanhang i boken av redaktörerna Birgit Nielsen, Håkan Pleijel och Jan-Erik Svensson.Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2010-08-18.
CPL Pubid: 106784

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur