CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive algorithm for an inverse electromagnetic scattering problem

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Marte P. Hatlo ; Harald E. Krogstad
Applicable Analysis Vol. 88 (2009), 1, p. 15-28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-22.
CPL Pubid: 104799

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur