CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A globally convergent numerical method for a coefficient inverse problem

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael V. Klibanov
SIAM J.Sci.Comp. Vol. 31 (2008), 1, p. 478-509.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-21.
CPL Pubid: 104584

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur