CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GIS och 3D-teknik som redskap för visuellt och taktilt tillgängliggörande av kulturarv: Lägesrapport från projektet Digitala Tidsresor: Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården?

Per Stenborg ; Johan Ling ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : University of Gothenburg, 2008. - 16 s.
[Rapport]

Det av Riksantikvarieämbetet finansierade FoU-projektet Digitala Tidsresor arbetar sedan våren 2007 med att utveckla datorstödda metoder för förmedling, information och kommunikation inom kulturarvsområdet. Arbetet spänner från framställning av digitala modeller av enskilda artefakter till illustrationer av kultur- och naturlandskapens utveckling från tidig förhistorisk tid till nutid. Ett väl fungerande samarbete har byggt upp med Lödöse Museum och Västarvet. Förmedlings och kommunikationsarbetet riktas dels mot museibesökare och internetanvändare i allmänhet, dels mot de två specifika målgrupperna skolungdomar och personer med olika grad av synnedsättning. För projektets arbete med tillgängliggörande av kulturarv för synskadade har ekonomiskt stöd beviljats från föreningen ”De Blindas Vänner”. Samarbeten pågår även med Vitlycke Museum och med Historiska Museet i Stockholm.

Nyckelord: Förmedling, Kulturarv, Arkeologi, Tillgänglighet, GIS, Visualisering, Taktil


Rapporten ingår i Serie: GOTARC, Serie D, Arkeologiska Rapporter, Nr 70Denna post skapades 2009-12-17. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 104106

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkeologi och antikens kultur (1954-2008)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkeologi
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

GOTARC. Serie D, Arkeologiska rapporter