CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slam från reningsverk

Förbränning stoppar miljöfarlig spridning

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 9 sidor s.
[Rapport]

Förbränning av slam från reningsverk ökar nu snabbt i Europa. Detta ger bioenergi och destruerar slammets miljögifter och smittämnen.

Under senare år har slammet blivit ett alltmer komplext miljöfarligt avfall. Spridning på odlingsmark framstår som ett oförsvarbart och onödigt hot mot miljö och hälsa.

Rapporten belyser nuläge och historik i Sverige med utgångspunkt från kemisk miljövetenskap vid Chalmers.

Nyckelord: slamhantering, förbränning, biobränsle, destruktion, miljögifter, smittämnen, miljövetenskap


Innehållet i återgivna dokument är autentiskt men i ett par fall nedskuret till endast en sida. Inaktuella emblem och brevmallar är borttagna.Denna post skapades 2009-12-14. Senast ändrad 2009-12-18.
CPL Pubid: 103505

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur