CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acknowledgement of priority concerning "on the central limit theorem for geometrically ergodic Markov chains"

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Probability Theory and Related Fields (01788051 ). Vol. 135 (2006), 3, p. 470.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-03.
CPL Pubid: 102684

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur