CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategier för vårdutveckling - en studie av integrerad verksamhetsutveckling och vårdbyggnadsplanering

Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Johnny Lindström ; Helle Wijk
Göteborg : Västfastigheter, 2009.
[Rapport]

Utgångspunkten i denna studie är den grundläggande aspekten i ett modernt samhälle att behovet av en hållbar vård och omsorg tillfredsställs. Ett viktigt samhälleligt krav är att det sker med fokus på patientsäkerhet och med goda arbetsförutsättningar för vårdprocessens alla aktörer. En samhällelig och nationell problematik är också behovet av ett effektivare utnyttjande av de resurser som finns för vården. En verksamhet som utvecklas ställer hela tiden nya krav på de möjligheter och resurser som finns för att nå målen. Detta innebär att en organisation måste förändras och utvecklas, t.ex. genom att bedriva ett systematiskt arbete med verksamhetsutveckling (VU) eller att skapa ett effektivt lokalutnyttjande. Inom vården utgör basen för utvecklingsarbetet den systematiska vårdutvecklingen, det vill säga den ständigt pågående utvecklingen inom medicin, omvårdnad och rehabilitering. Historiskt har en samverkan mellan lokalplaneringen och vårdenheterna utvecklats där framtidsfrågor översatts till lokalkrav såväl vad gäller löpande förvaltning som för nybyggnation. Förståelse för hur resultat från vårdutvecklingen samt VU-arbetet fångas upp, tolkas och kommuniceras till dem som ansvar för planering av vårdens lokaler har dock saknats eller varit bristfällig. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom vårdenheterna är å andra sidan också i behov av bättre integration i lokalförsörjarens projektstyrda verksamhet. Ur verksamhetssynpunkt avgränsas idag ofta lokalfrågor bort från vårdutvecklingen genom att lokalförändringar läggs i avgränsade projekt. Ibland till och med för att lokalkostnader ekonomiskt anses belasta vården. De viktigare aktörerna inom lokalförsörjningen har ofta byggbakgrund och är verksamma i andra organisationer än där vården bedrivs. De har därmed begränsade möjligheter att aktivt också delta i VU-arbete. Studien redovisar hur arbetet med att integrera organisations-, verksamhets- och lokalutvecklingsprojekt.

Nyckelord: VårdbyggnadsplaneringDenna post skapades 2009-10-30.
CPL Pubid: 101070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur