CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A discrete four vertex theorem

Björn E. J. Dahlberg (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Geometriae Dedicata (0046-5755). Vol. 133 (2008), 1, p. 111-128.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A discrete four vertex theorem is proved for a general plane polygon using a method of proof that also yields a proof, that appears to be new, for the classical four vertex theorem.

Nyckelord: four vertex theorem, polygons, POLYGONSDenna post skapades 2009-10-22.
CPL Pubid: 100581

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys

Chalmers infrastruktur