CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Support

Kontakta oss
Frågor kan skickas till e-post: cpl@chalmers.se
eller ring oss på telefon: 031-7723744.

FAQ - frågor som ofta ställs till CPL-redaktionenFrågor kring inloggning

Hur loggar jag in?

Du använder ditt Chalmers CID för att logga in i CPL. Klickar du på "Ny post" eller "Redigera post" i vänstermenyn så ombeds du fylla ett i inloggningsformulär. Det spelar ingen roll om det är författaren själv eller en administratör som gör registreringen.

Hur loggar jag ut?

Längst upp i högra hörnet finns information om vem som är inloggad. Där ligger även länken till att logga ut.

Kan man logga in i CPL hemifrån?

Ja, det går bra. Använd ditt CID precis som vanligt.

Problem med inloggning

För att logga in krävs giltigt Chalmers CID. Står du inte som anställd eller doktorand i CDKS så kan du inte logga in i CPL. Kontakta ansvarig på din institution eller Chalmers servicedesk vid problem.


Registrera publikation

Vad skall registreras i CPL?

Enligt rektorsbeslut C2004/700 skall alla vetenskapliga publikationer fr.o.m. 2004 och framåt skrivna av forskare och anställda vid Chalmers registreras i CPL. Undantagna beslutet är följande publikationstyper: 'Preprint', 'Konferensbidrag, poster' och 'Bok, med redaktör'.
Sedan 2006 hämtas data till Chalmers officiella publikationsstatistik ifrån CPL.
Fr.o.m. läsåret 2009/10 finns även beslut om examensarbeten, se rubriken "E-publicering av examensarbeten" nedan.

Vilken publikationstyp ska jag välja?

En översikt över de olika publikationstyperna i CPL finns tillgänglig när du har loggat in för att registrera en ny post. En svårighet kan vara att veta vilka tidskrifter som tillämpar peer-review system. Som chalmersanställd har du tillgång till databasen Ulrichsweb som innehåller information om detta.

Registrering av doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser

Både doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska läggas in i CPL en viss tid före examination äger rum. Doktorsavhandlingar ska registreras i CPL senast fyra veckor före disputationen. För licentiatuppsatser krävs registrering tre veckor innan licentiatseminariet. För mer information, se Doktorandhandboken. I samband med att du registrerar din doktorsavhandling (ej lic.uppsats) godkänner du också e-publicering. Direkt efter att du har registrerat din avhandling erbjuds du en länk som leder till avtalsformuläret där du godkänner elektronisk publicering.
Fler frågor? Se svar under elektronisk publicering.

Registrering som görs av biblioteket

Från och med våren 2010 bevakar biblioteket löpande alla Chalmers-affilierade artiklar i databaserna Web of Science och Scopus. Bibliotekspersonal registrerar de artiklar som saknas i CPL och kompletterar existerande poster där uppgifter saknas.

Vad gäller för ännu opublicerat material?

Du kan välja publikationstypen "Preprint" för ännu inte publicerade tidskriftartiklar. Det finns inget krav på registrering och detta material räknas heller inte med i Chalmers publikationsstatistik.

Vad betyder det att en artikel är refereegranskad?

Det betyder att publikationens vetenskapliga kvalitet har granskats och godkänts av en sakkunniga innan den accepterats för publicering (peer-review). Chalmersanställda har tillgång till databasen Ulrichsweb som ger information huruvida en tidskrift tillämpar peer-review system eller ej.

Vilka uppgifter behövs för registrering av konferensbidrag (papers)?

Det framgår av formuläret vilka uppgifter som är obligatoriska. Följande uppgifter är önskvärda: konferenspublikationens titel, konferensens namn, konferensort och datum (anges i fältet "Published in/Publicerad i") e.g. "2011 IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings, ISIT 2011; St. Petersburg; 31 July - 5 August 2011".

Måste jag ange födelseår för alla författare?

Nej, men det är en fördel om födelseår finns angivet för personer med chalmersanknytning. Året gör det möjligt att skilja mellan författare med samma namn - vilket behövs för att kunna skapa korrekta individuella publikationslistor.

Varför bör jag skriva in hela förnamn?

Ur identifieringssynpunkt är det viktigt att ha med hela förnamnet på författare som är anställda på Chalmers eller GU. För medförfattare utanför högskolan finns inget krav på att ange hela förnamn.

Institutionstillhörighet

Du kan registrera institutionstillhörighet för författare anställda på Chalmers och GU, övriga författare skall anges utan tillhörighet. Tillhörigheten skall alltid anges i överensstämmelse med vad som anges i publikationen, d.v.s. enligt de anställningsförhållanden som gällde vid författandet. Publikationer skrivna i tidigare anställningar skall alltså registreras utan affiliering till Chalmers.
N.B. Poster som helt saknar författare med chalmerstillhörighet undantas publikationsstatistik, de indexeras inte för sökning i CPL och levereras inte till SwePub. De listas enbart i författarens personliga publikationslistor (exv. personsidor i Chalmerswebben).

Hur skriver jag specialtecken och symboler?

Behöver du skriva in specialtecken eller symboler i t.ex. titel- eller abstractfältet, så kan dessa skrivas med koder. Information om vilka koder som används för vilka tecken och symboler hittar du via följande länkar (i CPL fungerar de som är listade under Decimal och Hex): Latin, Special, Symboler.


Frågor om elektronisk publicering

Kan jag ladda upp fulltextfiler i CPL?

Ja, det är möjligt att ladda upp en fulltextfil till varje post. Filerna skall vara i PDF-format och inte vara större än 50 MB. Logga in och läs mer under rubriken "Lägg till fulltext" i menyn ovan till vänster.

E-publicering av studentarbeten

Studentarbeten görs tillgängliga via tjänsten Studentarbeten men de registreras och e-publiceras i CPL, detta sköts av respektive institution. Som student behöver du alltså inte själv registrera något i CPL.
Information för studenter finns på Studentportalen.

CPL är ett öppet arkiv

Materialet i CPL är fritt tillgängligt. Det indexeras av sökmotorer som t.ex. Google och blir sökbart på Internet. Data från CPL levereras också till andra tjänster exv. Swepub (forskningspublikationer) och Uppsök (studentarbeten).

E-publicering av doktors- och licentiatavhandlingar

Biblioteket sköter elektronisk publicering av avhandlingar i samarbete med Chalmers Repro-avdelning. Detta säkerställer att samma textversion publiceras i både tryckt och elektroniskt format. Publiceringen sker först efter att du godkänt ett avtal om e-publicering (se nedan).

E-publiceringsavtal för doktors- och licentiatavhandlingar

När du registrerar din licentiat- eller doktorsavhandling i CPL får du möjlighet att gå vidare och godkänna ett avtal för e-publicering. Notera att endast kappan i en sammanläggningsavhandling som publiceras öppet enligt detta avtal. Artiklar inkluderade i avhandlingen kan publiceras om du inte överlåtit dina rättigheter till ett förlag.
Om du missar att ge ditt godkännande vid registrering kan du göra det i efterhand via denna länk. Du behöver logga in med ditt CID. Om du slutat på Chalmers och inte kan logga in, kontakta vår support!

Publiceringsavtal för övriga chalmerspublikationer

För chalmersutgivna publikationer, t.ex. rapporter, krävs avtal på papper. I avtalet intygar du att du är upphovsman samt att du tillåter att ditt arbete e-publiceras i CPL.
Länkar till avtal och följebrev:


Skriv ut avtal (2 ex) och följebrev. Samtliga författare måste signera och godkänna avtal. Avtalet skall skickas in i två exemplar.

För examensarbeten finns ett publiceringsavtal inkluderat på studentens arbetskort och ger varje student möjlighet att säga ja eller nej till e-publicering. Det finns också ett speciellt avtal för kandidatarbeten.

Parallellpublicering av artiklar och konferensbidrag

Vad gäller förlagsutgivna artiklar inkluderar ofta avtalet mellan författare och förlag en rätt för författaren att tillgängliggöra en kopia på Internet, antingen direkt efter publicering eller efter en fördröjning på 3-24 månader.
Kontrollera noggrant vilka rättigheter du har! Ta hjälp av webbplatsen SHERPA/RoMEO som erbjuder information om vad förlagen tillåter eller ta direkt kontakt med förlaget. Vill du parallellpublicera en artikel så logga in under "Lägg till fulltext" i CPLs meny ovan och välj "Open Access - extern publicering".
Länka gärna även till förlagets/tidskriftens fulltext, det är accepterad praxis.

Biblioteket hjälper dig också om du har frågor kring detta.
Läs mer om Open Access-publicering.

Chalmers OA-policy

Chalmers verkar för att publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga för alla, så kallad Open Access. För att säkerställa största möjliga spridning av Chalmers vetenskapliga resultat har rektor beslutat att införa en Open Access policy som gäller från 1 januari 2010.
Läs hela policyn här.
På bibliotekets webbsidor finns mer information om policyn.


Rätta felaktigheter

Jag har stavat fel - kan jag ändra?

Du kan redigera de poster du själv matat in och de som du är författare till. Välj "Redigera post" i vänstermenyn. Vid problem med redigering kontakta CPL-redaktionen med uppgift om postens nummer samt den rättelse du vill göra, så ordnar vi det.

Ta bort dubblettposter

Om du upptäcker att samma publikation matats in flera gånger, meddela oss vilka poster det gäller så tar vi bort dubbletterna.


Vart har posterna tagit vägen?

Jag registrerade en post nyligen men hittar den inte

Det kan ta en liten stund innan din post blir sökbar i CPL och det dröjer oftast något längre innan posten syns i publikationslistorna på institutionernas webbsidor.

Det kan eventuellt även bero på att en registrering avslutats ofullständigt och ingen publikationspost skapats. När du har fyllt i ett formulär och trycker på "Granska data" så visas all data som registrerats för posten, på denna sida finns även knappen "Spara posten till databas" som MÅSTE klickas på för att data ska skickas in till databasen. Om inte detta görs så sparas inte informationen.

Varför är inte alla publikationer sökbara?

Observera att poster utan Chalmerskoppling inte blir sökbara, de visas endast i de personliga publikationslistorna.


Frågor om Chalmers institutioner

Hur behandlas gamla och nya institutionsnamn i databasen?

Via kontaktpersoner på institutionerna får vi information om förändringar av institutions- och avdelningsnamn. Gamla institutionsnamn kan förstås fortfarande anges för publikationer med äldre publiceringsår. Vi listar alla institutioner och underavdelningar men har valt att i normalfallet inte gå ned på forskargruppsnivå.
Saknas någon enhet, kontakta CPL-redaktionen.

Finns det någon sammanställning över vilka institutionsnamn som använts under olika år?

Tyvärr finns inte någon organisationshistorisk översikt för Chalmers tillgänglig. CPL får information om organisationsförändringar via vår kontakt med institutionerna.

Vilka skriftserier publicerar Chalmers?

Under menyingången "Publikationslistor" hittar du alternativet "Skriftserier", där listas serier utgivna av Chalmers. Saknas någon serie meddela oss så lägger vi till den i listan.

CPL:s kontaktpersoner vid institutionerna


Importera referenser till CPL

Kan jag importera referenser från andra databaser till CPL?

Ja, det finns en funktion för detta som du når genom att klicka på rubriken "Import" i vänstermenyn. CPL stöder import från referenshanteringsverktyget EndNote och du kan också importera enskilda poster m.h.a. DOI (från Scopus), ISBN (från Libris) och PMID (från PubMed).
Formulären blir delvis automatiskt ifyllda och men följande uppgifter måste alltid kompletteras manuellt; institutionstillhörighet, HSVs ämneskategorier samt uppgift om Chalmers styrkeområden.


Beställning av tryckta chalmerspublikationer – lån eller köp

Är det möjligt att beställa chalmerspublikationer via CPL?

Om du vill köpa ett eget exemplar av en chalmerspublikation, t.ex. en avhandling eller ett examensarbete så måste du kontakta den institution där arbetet är skrivet. CPL förmedlar med andra ord inga exemplar, men vi kan försöka hjälpa dig att ta reda på vilken institution som är aktuell för det arbete du söker.

Kan jag låna alla publikationer från Chalmers bibliotek?

Chalmers bibliotek har en hel del chalmersmaterial att låna ut - men inte allt. Sök i bibliotekskatalogen för att ta reda på om biblioteket har publikationen i sina samlingar. Har du möjlighet att komma till biblioteket så kan du låna själv, alternativt vänd dig till ditt närmaste bibliotek och beställ boken som fjärrlån.


Övriga frågor

Kan jag få publikationslistor genom CPL?

Ja, genom att klicka på rubriken "Publikationslistor" i vänstermenyn. Du kan där söka fram listor för personer eller institutioner och kan avgränsa listan efter år. Dynamiska publikationslistor hämtas också från CPL via Chalmerswebbens sidor för personer och institutioner.

Finns alla Chalmers publikationer i CPL?

Nej - CPL är inte någon komplett förteckning. Men vad gäller doktorsavhandlingar finns samtliga registrerade from läsåret 1992/93 och framåt. Från och med 2004 har det funnits ett krav på obligatorisk registrering av forskningspublikationer. Sedan 2006 används CPL för Chalmers officiella publiceringsstatistik

Exportera TILL EndNote

Längst ned på sidan för en enskild post finns länken Skapa referens. Posten kan då sparas ned som en fil för import till EndNote. Gör så här:

  • Kopiera referensen under RefWorks och klistra in den i en textfil (.txt). Flera referenser kan klistras in i samma textfil.
  • Öppna EndNote-programmet och välj Import.
  • Browsa till textfilen och sätt Import option till RefWorks.
  • Text Translation skall sättas till Unicode (UTF-8)